0208 382915
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Bản cáo bạch
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Liên kết bảng giá chứng khoán
Quy chế quản lý tài chính 2019
Xem chi tiết nội sung file tại đây

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (2019)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (2019)
Xem chi tiết nội dung flie tại đây

Quy chế Quản lý tài chính (đăng tải 29/7/2016)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (Đăng tải ngày 17/6/2016)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2013 - 2018 ( Đăng tải 16 giờ 30 ngày 15/4/2016)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông báo ngày đăng ký để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Điều lệ Tổ chức và hoạt động năm 2016
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị ( 25/4/2013)
Xem chi tiết file Tại đây

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (15/11/2012)
Xem chi tiết file Tại đây

Quy chế quản lý Tài chính (01/10/2012)
Xem chi tiết file Tại đây

Quy chế Khoán quản trị chi phí Sản xuất Kinh doanh ( 01/11/2012)
Xem chi tiết file Tại đây

Quy chế quản lý Đầu tư và Xây dựng (21/10/2010)
Quy chế quản lý Vật tư (05/01/2008)
Tài liệu văn bản (Upload pdf, doc)
Các tài liệu: Điều lệ, quy chế, báo cáo...dạng file pdf

    Kết nối với chúng tôi

    Trụ sở chính

    Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
    Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
    Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn