0208 382915
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 30/6/2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2021 và danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng năm 2021
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020
Thông báo về việc bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2018-2023
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và giao nhiệm vụ Người phụ trách kế toán Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Thông tin ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ III (2018-2023)
Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau kiểm toán
Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019
Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn