0208 382915
Báo cáo thường niên năm 2017 (đăng tải 15/3/2018)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 (đăng tải 01/3/2018)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 (ĐT 26/02/2018)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 (29/01/2018)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 (19/01/2018)
Công bố việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2013-2018(10h45, 03/11/2017)
Xin ý kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 (17/10/2017)
Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến Cổ đông, về việc bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2017 so với quý 2 năm 2016 (14/8/2017)
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được kiểm toán (9/8/2017)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017
Thông báo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017(15h 20/7/2017)
Báo cáo tài chính quý II năm 2017 (Trước kiểm toán độc lập)
Thông báo cải tạo, nâng cấp trang Website của Công ty
Mẫu Giấy đăng ký thông tin chi trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản
Báo cáo tài chính quý I năm 2017 (14/4/2017)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 (04/4/2017)
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (11 giờ 00, 30/3/2017)
Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn