0208 382915
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 27/04/2021

Quy chế quản lý tài chính 2019
Ngày đăng: 02/07/2020
Xem chi tiết nội sung file tại đây

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (2019)
Ngày đăng: 01/09/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (2019)
Ngày đăng: 02/07/2020
Xem chi tiết nội dung flie tại đây

Quy chế Quản lý tài chính (đăng tải 29/7/2016)
Ngày đăng: 02/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (Đăng tải ngày 17/6/2016)
Ngày đăng: 02/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2013 - 2018 ( Đăng tải 16 giờ 30 ngày 15/4/2016)
Ngày đăng: 02/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông báo ngày đăng ký để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015
Ngày đăng: 02/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Điều lệ Tổ chức và hoạt động năm 2016
Ngày đăng: 02/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị ( 25/4/2013)
Ngày đăng: 02/07/2020
Xem chi tiết file Tại đây

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (15/11/2012)
Ngày đăng: 02/07/2020
Xem chi tiết file Tại đây

Quy chế quản lý Tài chính (01/10/2012)
Ngày đăng: 02/07/2020
Xem chi tiết file Tại đây

Quy chế Khoán quản trị chi phí Sản xuất Kinh doanh ( 01/11/2012)
Ngày đăng: 01/09/2020
Xem chi tiết file Tại đây

Quy chế quản lý Đầu tư và Xây dựng (21/10/2010)
Ngày đăng: 28/05/2014

Quy chế quản lý Vật tư (05/01/2008)
Ngày đăng: 28/05/2014

Tài liệu văn bản (Upload pdf, doc)
Ngày đăng: 01/09/2020
Các tài liệu: Điều lệ, quy chế, báo cáo...dạng file pdf

    Kết nối với chúng tôi

    Trụ sở chính

    Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
    Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
    Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn