0208 382915
Thông báo về việc hủy chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 (ĐT: 09h00, 22/6/2020)
Thông báo về việc hủy chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 (ĐT: 09h00, 22/6/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Điều lệ Tổ chức và hoạt động (ĐT: 14h40, ngày 28/8/2020)
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐT: 09h00, ngày 27/8/2020)
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và thay đổi niêm yết cổ phiếu (ĐT: 13h30, Ngày 31/8/2020)
Thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 (ĐT: 15h15, 17/6/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (ĐT: 11h10, ngày 25/5/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (ĐT: 12h15, 16/6/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019 (ĐT: 11h10, 6/8/2020)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ĐT: 11h30, 29/4/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 (ĐT: 16h00, 28/7/2020)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 (ĐT: 10h30, 17/4/2020)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 (ĐT: 10h30, 17/4/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019 (ĐT: 10h30, 18/7/2020)
Thông báo về việc tạm dừng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (ĐT: 11h45, 01/4/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 (ĐT: 14h00, 16/7/2020)
Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (ĐT: 11h15, 25/3/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông báo về việc hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (ĐT: 10h15, 10/7/2020)
Báo cáo thường niên năm 2019 (ĐT: 13h15, ngày 10/3/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ĐT: 14h15, 29/2/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với năm 2018 (ĐT: 10h30 19/02/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 (ĐT; 14h00, 22/01/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây
Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn