0208 382915
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với năm 2018 (ĐT: 13h00, 20/01/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2019 (ĐT: 15h30, 09/12/2019)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông tin thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát và Người điều hành Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (ĐT: 11h 00, 01/11/2019)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2019 so với 9 tháng đầu năm 2018 (ĐT: 10h30 18/10/2019)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế quản lý, phân phối, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Quy chế quản lý, phân phối, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế quản lý vay vốn trong CBCNV Công ty
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế quản lý Vật tư
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế thực hiện dân chủ
Quy chế quản lý công nợ
Quy chế tiêu thụ sản phẩm
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét (ĐT: 13h45 ngày 6/8/2019)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 (ĐT: 14h45, 29/7/2019)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (ĐT: 21h00, ngày 19/7/2019
Thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (ĐT: 13h20, ngày 08/7/2019)
Quy chế quản lý tài chính 2019 (ĐT: 15h30, ngày 07/6/2019)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 (ĐT: 14h00, ngày 18/4/2019)
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (ĐT: 15h15, ngày 16/4/2019)
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (ĐT: 15h10, ngày 16/4/2019)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 (ĐT: 14h25, ngày 06/4/2019)
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (ĐT: 13h40, ngày 06/4/2019)
Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn