0208 382915
Thông báo về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023 (ĐT: 10h15, ngày 06/4/2019)
Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty (ĐT: 16h20, 28/3/2019)
Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (ĐT: 14h00, ngày 21/3/2019)
Báo cáo thường niên năm 2018 (ĐT: 11h00, ngày 20/3/2019
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017 (ĐT: 15h20, ngày 04/3/2019)
Thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 và quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (ĐT: 17h40p,25/02/2019)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 (ĐT: 09h15 30/01/2019)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018; giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017 (ĐT: 14h00 18/01/2019)
Báo cáo tài chính quý III năm 2018 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2018 (ĐT: 14h00, 16/10/2018)
Công bố quyết định người tham gia quản lý về nghỉ chế độ hưu trí (ĐT: 11h15, 22/8/2018)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 so với 6 tháng đầu năm 2017 (ĐT: 13h55, 03/8/2018)
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 đã được soát xét (ĐT: 13h50, 03/8/2018)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 (ĐT: 16h20, 30/7/2018)
Thông báo: V/v Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và Phó Giám đốc (ĐT: 9h30, 20/7/2018)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 so với 6 tháng đầu năm 2017 (ĐT: 14h20, 19/7/2018)
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 (trước kiểm toán; ĐT 10h00, 18/7/2018)
Thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (15h25, 11/7/2018)
Thông báo: V/v bổ nhiệm Người quản trị kiêm thư ký HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 (ĐT: 07/5/2018)
Thông báo: Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (ĐT; 15h30 24/4/2018)
Báo cáo tài chính qúy 1 năm 2018 (ĐT:16/4/2018)
Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn