0208 382915
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 (ĐT:16/4/2018)
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III: 2018 - 2023 (ĐT: 17h00, 06/4/2018)
Thông báo nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023 (ĐT: 16 h 25, 06/4/2018)
Tài liệu bổ sung (Dự thảo quy chế bầu cử) Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018; nhiệm kỳ 2018 - 2023 (ĐT 04/4/2018)
Tài liệu bổ sung Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018; nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Đt 29/3/2018)
Thư mời và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018; nhiệm kỳ III: 2018 - 2023 (đăng tải 23/3/2018)
Báo cáo thường niên năm 2017 (đăng tải 15/3/2018)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 (đăng tải 01/3/2018)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 (ĐT 26/02/2018)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 (29/01/2018)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 (19/01/2018)
Công bố việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2013-2018(10h45, 03/11/2017)
Xin ý kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 (17/10/2017)
Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến Cổ đông, về việc bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2017 so với quý 2 năm 2016 (14/8/2017)
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được kiểm toán (9/8/2017)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017
Thông báo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017(15h 20/7/2017)
Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn