0208 382915
Báo cáo tài chính quý II năm 2017 (Trước kiểm toán độc lập)
Thông báo cải tạo, nâng cấp trang Website của Công ty
Mẫu Giấy đăng ký thông tin chi trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản
Báo cáo tài chính quý I năm 2017 (14/4/2017)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 (04/4/2017)
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (11 giờ 00, 30/3/2017)
Thông báo về việc thay đổi Thành viên hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2013-2018(11 giờ 00, 30/3/2017)
Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT; BKS và Thư ký HĐQT năm 2016 và 2017 (27/3/2017)
Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (17/3/2017)
Báo cáo thường niên năm 2016 (13/3/2017)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2016 so với năm 2015
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (Đt: 28/02/2017)
Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 (đt:24/02/2017)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (đt:24/02/2017)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Đăng tải 12 giờ 15, 25/01/2017)
Công bố danh sách cổ đông Nhà nươc, cổ đông lớn của Công ty (Đăng tải 12 giờ 10, 25/01/2017)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 (Đăng tải 15 giờ 30, 24/01/2017)
Báo cáo tài chính năm 2016 trước kiểm toán độc lập (đăng tải lúc 17 giờ 15, ngày 20/01/2017)
Báo cáo tài chính quý III năm 2016 (đăng tải ngày 18/10/2016)
Báo cáo tài chính bán niêm năm 2016, sau kiểm toán (đăng tải 08/8/2016)
Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn