0208 382915
Biên bản họp hội đồng quản trị năm 2013
Biên bản họp hội đồng quản trị năm 2013

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013
Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013

Biên bản họp ĐHCĐ năm 2013
Biên bản họp ĐHCĐ năm 2013

Thông báo chốt danh sách cổ đông và quyền tham dự ĐHCĐ năm 2013
Thông báo chốt danh sách cổ đông và quyền tham dự ĐHCĐ năm 2013

Báo cáo tài chính năm 2012
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

Báo cáo tinh hình quản trị năm 2012
Báo cáo tinh hình quản trị năm 2012 của công ty

Thay đổi nhân sự chủ chốt
Xem chi tiết nội dung Thay đổi nhân sự chủ chốt công ty

Thay đổi nhân sự chủ chốt
Xem chi tiết thay đổi nhân sự chủ chốt của công ty tại đây

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2012
Xem chi tiết báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2012 của công ty

Phiếu lấy ý kiến cổ đông
Xem chi tiết phiếu lấy ý kiến cổ đông

Nghị quyết ĐHĐ cổ đông năm 2012
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo ĐHCĐ năm 2012
Chốt danh sách cổ đông và quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2012

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2011
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Thông báo ĐHCĐ năm 2011
Chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2010 và quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2010
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Thông báo đại hội cổ đông
Chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 2 năm 2009 và quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn