0208 382915
Thông báo mời chào hàng cung cấp vỏ bao dứa PP 01 lớp dán đáy năm 2021
Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020
Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa phục vụ sửa chữa lò quay số 2
Thông báo về việc bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2018-2023
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa phục vụ sửa chữa lò quay xi măng 2021
Thông báo về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và giao nhiệm vụ Người phụ trách kế toán Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Thông báo mời chào giá cung cấp vật liệu chịu lửa, dịch vụ sửa chữa lò quy xi măng (ĐT: 15h00, 7/8/2020)
Thông báo mời thầu cung cấp vật tư sửa chữa lò quay xi măng 3.5m x 52 m (ĐT: 09h15, 23/3/2020).
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Thông báo mời chào giá mua con lăn nghiền HRM 1900 (ĐT: 15h10, ngày 04/3/2019)
Thông tin ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ III (2018-2023)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015
Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung
Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019
Công bố lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau kiểm toán

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn