0208 382915
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2016 so với năm 2015
Ngày đăng: 03/03/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (Đt: 28/02/2017)
Ngày đăng: 28/02/2017

Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 (đt:24/02/2017)
Ngày đăng: 24/02/2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (đt:24/02/2017)
Ngày đăng: 24/02/2017

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Đăng tải 12 giờ 15, 25/01/2017)
Ngày đăng: 25/01/2017

Công bố danh sách cổ đông Nhà nươc, cổ đông lớn của Công ty (Đăng tải 12 giờ 10, 25/01/2017)
Ngày đăng: 25/01/2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 (Đăng tải 15 giờ 30, 24/01/2017)
Ngày đăng: 24/01/2017

Báo cáo tài chính năm 2016 trước kiểm toán độc lập (đăng tải lúc 17 giờ 15, ngày 20/01/2017)
Ngày đăng: 20/01/2017

Báo cáo tài chính quý III năm 2016 (đăng tải ngày 18/10/2016)
Ngày đăng: 18/10/2016

Báo cáo tài chính bán niêm năm 2016, sau kiểm toán (đăng tải 08/8/2016)
Ngày đăng: 08/08/2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 (đăng tải 22/7/2016)
Ngày đăng: 22/07/2016

Báo cáo tài chính quý II năm 2016 (Trước kiểm toán độc lập)
Ngày đăng: 20/07/2016

Công bố lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
Ngày đăng: 15/07/2016

Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu CLH vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ
Ngày đăng: 10/06/2016

Thông báo giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 01/06/2016

Công bố Quyết định người tham gia quản lý về nghỉ chế độ hưu trí
Ngày đăng: 31/05/2016

Thông báo về việc đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
Ngày đăng: 25/05/2016

Công bố thông tin về việc niêm yết cổ phiếu CLH tại HNX
Ngày đăng: 27/04/2016

Báo cáo tài chính quý I năm 2016 (đăng tải 10 giờ 00 ngày 20/4/2016)
Ngày đăng: 20/04/2016

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (đăng tải hồi 10 giờ 00, ngày 13/4/2016)
Ngày đăng: 13/04/2016

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn