0208 382915
Thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 và quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (ĐT: 17h40p,25/02/2019)
Ngày đăng: 26/02/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 (ĐT: 09h15 30/01/2019)
Ngày đăng: 30/01/2019

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018; giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017 (ĐT: 14h00 18/01/2019)
Ngày đăng: 18/01/2019

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2018 (ĐT: 14h00, 16/10/2018)
Ngày đăng: 16/10/2018

Công bố quyết định người tham gia quản lý về nghỉ chế độ hưu trí (ĐT: 11h15, 22/8/2018)
Ngày đăng: 22/08/2018

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 so với 6 tháng đầu năm 2017 (ĐT: 13h55, 03/8/2018)
Ngày đăng: 03/08/2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 đã được soát xét (ĐT: 13h50, 03/8/2018)
Ngày đăng: 03/08/2018

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 (ĐT: 16h20, 30/7/2018)
Ngày đăng: 30/07/2018

Thông báo: V/v Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và Phó Giám đốc (ĐT: 9h30, 20/7/2018)
Ngày đăng: 20/07/2018

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 so với 6 tháng đầu năm 2017 (ĐT: 14h20, 19/7/2018)
Ngày đăng: 19/07/2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 (trước kiểm toán; ĐT 10h00, 18/7/2018)
Ngày đăng: 18/07/2018

Thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (15h25, 11/7/2018)
Ngày đăng: 11/07/2018

Thông báo: V/v bổ nhiệm Người quản trị kiêm thư ký HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 (ĐT: 07/5/2018)
Ngày đăng: 07/05/2018

Thông báo: Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (ĐT; 15h30 24/4/2018)
Ngày đăng: 24/04/2018

Báo cáo tài chính qúy 1 năm 2018 (ĐT:16/4/2018)
Ngày đăng: 16/04/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 (ĐT:16/4/2018)
Ngày đăng: 16/04/2018

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III: 2018 - 2023 (ĐT: 17h00, 06/4/2018)
Ngày đăng: 06/04/2018

Thông báo nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023 (ĐT: 16 h 25, 06/4/2018)
Ngày đăng: 06/04/2018

Tài liệu bổ sung (Dự thảo quy chế bầu cử) Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018; nhiệm kỳ 2018 - 2023 (ĐT 04/4/2018)
Ngày đăng: 04/04/2018

Tài liệu bổ sung Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018; nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Đt 29/3/2018)
Ngày đăng: 29/03/2018

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn