0208 382915
Thông báo biên bản thay đổi nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 (đăng tải hồi 10 giờ 00, ngày 13/4/2016)
Ngày đăng: 13/04/2016

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 (đăng tải ngày 28/3/2016)
Ngày đăng: 01/04/2016

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (đăng tải ngày 28/3/2016)
Ngày đăng: 01/04/2016

Báo cáo thường niên năm 2015 (đăng tải ngày 28/3/2016)
Ngày đăng: 01/04/2016

Mời tham gia chào hàng cung cấp Thạch cao phục vụ sản xuất
Ngày đăng: 02/03/2016

Mời tham gia chào hàng cung cấp Vật liệu chịu lửa và dịch vụ xây gạch chịu lửa phục vụ sản xuất
Ngày đăng: 02/03/2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2015
Ngày đăng: 22/01/2016

Báo cáo tình hình thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 14/02/2014

Công bố hợp quy sản phẩm xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 11/11/2013
Công bố hợp quy sản phẩm xi măng PCB30; PCB40; Clinker Cpc40;Clinker Cpc50 Xi măng La Hiên

Baocaoquantri6thangdaunam2013
Ngày đăng: 26/07/2013
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

Biên bản họp hội đồng quản trị năm 2013
Ngày đăng: 09/04/2013
Biên bản họp hội đồng quản trị năm 2013

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013
Ngày đăng: 09/04/2013
Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013

Biên bản họp ĐHCĐ năm 2013
Ngày đăng: 11/04/2013
Biên bản họp ĐHCĐ năm 2013

Thông báo chốt danh sách cổ đông và quyền tham dự ĐHCĐ năm 2013
Ngày đăng: 08/03/2013
Thông báo chốt danh sách cổ đông và quyền tham dự ĐHCĐ năm 2013

Báo cáo tài chính năm 2012
Ngày đăng: 04/03/2013
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

Báo cáo tinh hình quản trị năm 2012
Ngày đăng: 08/02/2013
Báo cáo tinh hình quản trị năm 2012 của công ty

Thay đổi nhân sự chủ chốt
Ngày đăng: 03/11/2012
Xem chi tiết nội dung Thay đổi nhân sự chủ chốt công ty

Thay đổi nhân sự chủ chốt
Ngày đăng: 02/10/2012
Xem chi tiết thay đổi nhân sự chủ chốt của công ty tại đây

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2012
Ngày đăng: 21/08/2012
Xem chi tiết báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2012 của công ty

Phiếu lấy ý kiến cổ đông
Ngày đăng: 21/08/2012
Xem chi tiết phiếu lấy ý kiến cổ đông

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn