0208 382915
Thư mời và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018; nhiệm kỳ III: 2018 - 2023 (đăng tải 23/3/2018)
Ngày đăng: 23/03/2018

Báo cáo thường niên năm 2017 (đăng tải 15/3/2018)
Ngày đăng: 15/03/2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 (đăng tải 01/3/2018)
Ngày đăng: 01/03/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 (ĐT 26/02/2018)
Ngày đăng: 26/02/2018

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 (29/01/2018)
Ngày đăng: 29/01/2018

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 (19/01/2018)
Ngày đăng: 19/01/2018

Công bố việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2013-2018(10h45, 03/11/2017)
Ngày đăng: 03/11/2017

Xin ý kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
Ngày đăng: 19/10/2017

Báo cáo tài chính quý III năm 2017 (17/10/2017)
Ngày đăng: 17/10/2017

Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Ngày đăng: 12/10/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến Cổ đông, về việc bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát
Ngày đăng: 03/10/2017

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2017 so với quý 2 năm 2016 (14/8/2017)
Ngày đăng: 14/08/2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được kiểm toán (9/8/2017)
Ngày đăng: 09/08/2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng: 27/07/2017

Thông báo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017(15h 20/7/2017)
Ngày đăng: 20/07/2017

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 (Trước kiểm toán độc lập)
Ngày đăng: 17/07/2017

Thông báo cải tạo, nâng cấp trang Website của Công ty
Ngày đăng: 25/05/2017

Mẫu Giấy đăng ký thông tin chi trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản
Ngày đăng: 08/05/2017

Báo cáo tài chính quý I năm 2017 (14/4/2017)
Ngày đăng: 14/04/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 (04/4/2017)
Ngày đăng: 04/04/2017

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn