0208 382915
Nghị quyết ĐHĐ cổ đông năm 2012
Ngày đăng: 03/08/2012
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo ĐHCĐ năm 2012
Ngày đăng: 03/08/2012
Chốt danh sách cổ đông và quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2012

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2011
Ngày đăng: 03/08/2012
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Thông báo ĐHCĐ năm 2011
Ngày đăng: 10/07/2012
Chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2010 và quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2010
Ngày đăng: 10/07/2012
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Thông báo đại hội cổ đông
Ngày đăng: 10/07/2012
Chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 2 năm 2009 và quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn