0208 382915
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
Ngày đăng: 27/07/2015

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Ngày đăng: 16/02/2022

Công bố lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
Ngày đăng: 17/07/2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 2021
Ngày đăng: 27/01/2022

Nghị quyết và Biên bản hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Ngày đăng: 17/04/2015

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa và dịch vụ xây gạch phục vụ sửa chữa lò quay xi măng
Ngày đăng: 27/01/2022

Thông báo chi trả cổ tức năm 2014
Ngày đăng: 15/04/2015

Thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 20/01/2022

Tài liệu kèm theo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Các Quy chế; các tờ trình, các báo cáo ...)
Ngày đăng: 31/03/2015

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Ngày đăng: 20/01/2022

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Ngày đăng: 31/03/2015

Thông báo mời chào hàng cung cấp vỏ bao dứa PP 01 lớp dán đáy năm 2022
Ngày đăng: 08/01/2022

Báo cáo thường niên năm 2014
Ngày đăng: 31/03/2015

Thông báo về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm thư ký Hội đồng quản trị
Ngày đăng: 05/01/2022

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014
Ngày đăng: 17/03/2015

Thông báo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ: 2018 - 2023
Ngày đăng: 30/12/2021

Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015
Ngày đăng: 10/03/2015

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021
Ngày đăng: 30/12/2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014
Ngày đăng: 24/01/2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021
Ngày đăng: 07/12/2021

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn