0208 382915
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
Ngày đăng: 27/07/2015

Thông báo V/v giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan
Ngày đăng: 29/08/2023

Công bố lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
Ngày đăng: 17/07/2015

Thông báo v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 15/08/2023

Nghị quyết và Biên bản hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Ngày đăng: 17/04/2015

Thông báo mời thầu thi công xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 63 m3/ngày
Ngày đăng: 09/08/2023

Thông báo chi trả cổ tức năm 2014
Ngày đăng: 15/04/2015

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2022
Ngày đăng: 07/08/2023

Tài liệu kèm theo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Các Quy chế; các tờ trình, các báo cáo ...)
Ngày đăng: 31/03/2015

Thông báo thay đổi nhân sự: Về việc không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 29/07/2023

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Ngày đăng: 31/03/2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023, danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn và bản cung cấp thông tin về quản trị 6 tháng đầu năm 2023,
Ngày đăng: 28/07/2023

Báo cáo thường niên năm 2014
Ngày đăng: 31/03/2015

Báo cáo giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 so với cùng cùng năm 2022
Ngày đăng: 24/07/2023

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014
Ngày đăng: 17/03/2015

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023
Ngày đăng: 19/07/2023

Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015
Ngày đăng: 10/03/2015

Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 26/06/2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014
Ngày đăng: 24/01/2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Thông báo v/v ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
Ngày đăng: 14/06/2023

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn