0208 382915
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2014
Ngày đăng: 24/01/2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2014

Thông báo thay đổi Người thực hiện công bố thông tin
Ngày đăng: 06/12/2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
Ngày đăng: 11/07/2014

Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Ngày đăng: 06/12/2021

Công bố lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo thài chính năm 2014
Ngày đăng: 11/07/2014

Thông báo về việc thôi chức Giám đốc, thôi là người đại diện theo pháp luật và giao quyền Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 19/11/2021

Đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
Ngày đăng: 22/05/2014

Thông báo mời chào hàng sửa chữa và rải Asphalt đường nội bộ Công ty
Ngày đăng: 12/11/2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013
Ngày đăng: 28/05/2014

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 (ĐT: 11h20, ngày 11/11/2021)
Ngày đăng: 11/11/2021

Điều lệ Tổ chức và Hoạt đông ( Sửa đổi, bổ sung lần 1 )
Ngày đăng: 28/05/2014

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Ngày đăng: 18/10/2021

Đính chính nội dung trong thông báo chốt danh sách Cổ đông
Ngày đăng: 19/05/2014

Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 11/10/2021

Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT; Nghị quyết Đại Hội và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Ngày đăng: 11/04/2014

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 30/6/2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Ngày đăng: 07/08/2021

Báo cáo thường niên năm 2013
Ngày đăng: 27/03/2014

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2021 và danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng năm 2021
Ngày đăng: 28/07/2021

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các tài liệu Đại hội
Ngày đăng: 25/03/2014

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Ngày đăng: 17/07/2021

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn