0208 382915
Báo cáo tài chính - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013
Ngày đăng: 24/03/2014

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 (ĐT: 11h20, ngày 11/11/2021)
Ngày đăng: 11/11/2021

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2013
Ngày đăng: 21/01/2014
Xem chi tiết nội dung file Tại đây

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Ngày đăng: 18/10/2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động
Ngày đăng: 28/05/2013
Điều lệ tổ chức và hoạt động

Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 11/10/2021

Phương án chi trả phụ cấp HĐQT, lựa chọn đơn vị kiểm toán
Ngày đăng: 24/03/2013
Phương án chi trả phụ cấp HĐQT, lựa chọn đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 30/6/2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Ngày đăng: 07/08/2021

Thể lệ bầu cử HĐQT
Ngày đăng: 23/03/2013
Thể lệ bầu cử HĐQT

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2021 và danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng năm 2021
Ngày đăng: 28/07/2021

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2013
Ngày đăng: 25/03/2013
Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2013

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Ngày đăng: 17/07/2021

Dự thảo điều lệ sửa đổi năm 2013
Ngày đăng: 23/03/2013
dự thảo điều lệ sửa đổi năm 2013

Thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 21/06/2021

Báo cáo thường niên năm 2012
Ngày đăng: 16/03/2013
Báo cáo thường niên năm 2012

Thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Ngày đăng: 04/06/2021

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020
Ngày đăng: 29/04/2021

Thông báo về việc bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2018-2023
Ngày đăng: 27/04/2021

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Ngày đăng: 27/04/2021

Thông báo về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và giao nhiệm vụ Người phụ trách kế toán Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 23/04/2021

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn