0208 382915
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 (ĐT: 10h30, 17/4/2020)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 (ĐT: 10h30, 17/4/2020)
Ngày đăng: 01/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019 (ĐT: 10h30, 18/7/2020)
Ngày đăng: 18/07/2020

Thông báo về việc tạm dừng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (ĐT: 11h45, 01/4/2020)
Ngày đăng: 01/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 (ĐT: 14h00, 16/7/2020)
Ngày đăng: 16/07/2020

Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (ĐT: 11h15, 25/3/2020)
Ngày đăng: 01/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông báo về việc hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (ĐT: 10h15, 10/7/2020)
Ngày đăng: 10/07/2020

Báo cáo thường niên năm 2019 (ĐT: 13h15, ngày 10/3/2020)
Ngày đăng: 01/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ĐT: 14h15, 29/2/2020)
Ngày đăng: 01/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với năm 2018 (ĐT: 10h30 19/02/2020)
Ngày đăng: 01/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 (ĐT; 14h00, 22/01/2020)
Ngày đăng: 01/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với năm 2018 (ĐT: 13h00, 20/01/2020)
Ngày đăng: 01/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2019 (ĐT: 15h30, 09/12/2019)
Ngày đăng: 01/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông tin thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát và Người điều hành Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (ĐT: 11h 00, 01/11/2019)
Ngày đăng: 01/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2019 so với 9 tháng đầu năm 2018 (ĐT: 10h30 18/10/2019)
Ngày đăng: 01/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế quản lý, phân phối, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Quy chế quản lý, phân phối, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Ngày đăng: 01/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế quản lý vay vốn trong CBCNV Công ty
Ngày đăng: 01/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế quản lý Vật tư
Ngày đăng: 01/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế thực hiện dân chủ
Ngày đăng: 06/09/2019

Quy chế quản lý công nợ
Ngày đăng: 06/09/2019

Quy chế tiêu thụ sản phẩm
Ngày đăng: 06/09/2019

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn