0208 382915
Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020
Ngày đăng: 29/04/2021

Thông báo về việc bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2018-2023
Ngày đăng: 27/04/2021

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Ngày đăng: 27/04/2021

Thông báo về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và giao nhiệm vụ Người phụ trách kế toán Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 23/04/2021

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Ngày đăng: 20/04/2021

Thông tin ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ III (2018-2023)
Ngày đăng: 16/04/2021

Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Ngày đăng: 02/04/2021

Báo cáo thường niên năm 2020
Ngày đăng: 23/03/2021

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019
Ngày đăng: 10/03/2021

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau kiểm toán
Ngày đăng: 05/03/2021

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Ngày đăng: 01/03/2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
Ngày đăng: 29/01/2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019
Ngày đăng: 20/01/2021

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020
Ngày đăng: 07/12/2020

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật tư bộ phận quét giám sát nhiệt độ vỏ lò cho lò quay xi măng (3.5 m x 52 m)
Ngày đăng: 01/12/2020

Thông báo mời báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, hàn đắp phục hồi vành băng đa lò quay số 2
Ngày đăng: 27/11/2020

Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (MCK: CLH)
Ngày đăng: 28/10/2020

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (MCK: CLH)
Ngày đăng: 26/10/2020

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 và gải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019 (ĐT: 14h00, ngày 16/10/2020)
Ngày đăng: 22/10/2020

Thông báo về việc điều chỉnh sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (ĐT: 09h55, ngày 15/9/2020)
Ngày đăng: 15/09/2020

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn