0208 382915
Quy chế quản lý vay vốn trong CBCNV Công ty
Ngày đăng: 01/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế quản lý Vật tư
Ngày đăng: 01/07/2020
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Quy chế thực hiện dân chủ
Ngày đăng: 06/09/2019

Quy chế quản lý công nợ
Ngày đăng: 06/09/2019

Quy chế tiêu thụ sản phẩm
Ngày đăng: 06/09/2019

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét (ĐT: 13h45 ngày 6/8/2019)
Ngày đăng: 06/08/2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 (ĐT: 14h45, 29/7/2019)
Ngày đăng: 29/07/2019

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (ĐT: 21h00, ngày 19/7/2019
Ngày đăng: 19/07/2019

Thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (ĐT: 13h20, ngày 08/7/2019)
Ngày đăng: 08/07/2019

Quy chế quản lý tài chính 2019 (ĐT: 15h30, ngày 07/6/2019)
Ngày đăng: 07/06/2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 (ĐT: 14h00, ngày 18/4/2019)
Ngày đăng: 18/04/2019

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (ĐT: 15h15, ngày 16/4/2019)
Ngày đăng: 16/04/2019

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (ĐT: 15h10, ngày 16/4/2019)
Ngày đăng: 16/04/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 (ĐT: 14h25, ngày 06/4/2019)
Ngày đăng: 06/04/2019

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (ĐT: 13h40, ngày 06/4/2019)
Ngày đăng: 06/04/2019

Thông báo về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023 (ĐT: 10h15, ngày 06/4/2019)
Ngày đăng: 06/04/2019

Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty (ĐT: 16h20, 28/3/2019)
Ngày đăng: 28/03/2019

Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (ĐT: 14h00, ngày 21/3/2019)
Ngày đăng: 21/03/2019

Báo cáo thường niên năm 2018 (ĐT: 11h00, ngày 20/3/2019
Ngày đăng: 20/03/2019

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017 (ĐT: 15h20, ngày 04/3/2019)
Ngày đăng: 04/03/2019

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn