0280 382915
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 và gải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019 (ĐT: 14h00, ngày 16/10/2020)
Thông báo mời chào giá cung cấp vật liệu chịu lửa, dịch vụ sửa chữa lò quy xi măng (ĐT: 15h00, 7/8/2020)
Thông báo mời thầu cung cấp vật tư sửa chữa lò quay xi măng 3.5m x 52 m (ĐT: 09h15, 23/3/2020).
Thông báo về việc điều chỉnh sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (ĐT: 09h55, ngày 15/9/2020)
Thông báo về việc hủy chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 (ĐT: 09h00, 22/6/2020)
Thông báo về việc hủy chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 (ĐT: 09h00, 22/6/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông báo mời chào giá mua con lăn nghiền HRM 1900 (ĐT: 15h10, ngày 04/3/2019)
Điều lệ Tổ chức và hoạt động (ĐT: 14h40, ngày 28/8/2020)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐT: 09h00, ngày 27/8/2020)
Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và thay đổi niêm yết cổ phiếu (ĐT: 13h30, Ngày 31/8/2020)
Thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 (ĐT: 15h15, 17/6/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (ĐT: 11h10, ngày 25/5/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (ĐT: 12h15, 16/6/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019 (ĐT: 11h10, 6/8/2020)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ĐT: 11h30, 29/4/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Công bố lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 (ĐT: 16h00, 28/7/2020)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 (ĐT: 10h30, 17/4/2020)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 (ĐT: 10h30, 17/4/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0280 3829154 -  Fax: 0280.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn